Dom kilkadziesiąt metrów od plaży!

tel. 58 674 80 01, kom. 515 274 639

 

Regulamin

Regulamin rezerwacji noclegów w Willi  Port
By wynajem pokoi stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych zamieszczonych na www.noclegiwkarwi.pl
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Willa Port a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.


II. Dokonanie rezerwacji i zasady płatności

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku .
 2. W dniu rozpoczęcia pobytu  Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy,
 3. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.Nie zwracamy opłaty za wcasy w przypadku skrócenia pobytu niezależnie od powodu wcześniejszego wyjazdu.
 4. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta.
 5. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Za usługi dodatkowe nie objęte rezerwacją, płatności dokonuje się przy zamawianiu dodatkowych usług lub na koniec pobytu. Zapłata winna zostać dokonana gotówką.

III. Zmiany w rezerwacji

 1. Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszelkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Klienta rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Odpowiedzialność

 1. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego Lokal, przyjazd nie dojdzie do skutku lub pobyt ulegnie opóźnieniu czy skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste,) Klient zobowiązany jest do zapłaty

V. Warunki i zakres najmu apartamentów i pokoi

 1. Umowa zawarta pomiędzy Willa Port a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem miejsc noclegowych. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz  sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu.
 2. Minimalny okres wynajmu wynosi 6 dni. Nie dotyczy: długich weekendów, okresu przed sezonem.
 3. Na życzenie Klienta wystawiamy  rachunki.

VI. Obowiązki Klienta i zakwaterowanie

 1. Zakwaterowanie następuje od godz. 15.00 w dniu przyjazdu wykwaterowanie  do godziny 10 rano w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 2. Przy pobraniu kluczy do Lokalu Klient okazuje dowód tożsamości.
 3. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na karcie meldunkowej. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub elektronicznie o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
 5. W pokojach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody właściciela.
 6. W przypadku zgubienia kluczy do pokoi lub drzwi wejściowych goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł za każdy klucz 
 7. W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w przeciwnym wypadku grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł).
 8. Klienci zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w pokojach jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą w wysokości 1.000 zł).
 9. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 10. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 11. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 12. Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.
 13. Zasady porządkowe korzystania z danego Lokalu mogą być bardziej szczegółowo opisane w regulaminie porządkowym obowiązującym w danym Lokalu.

 

 

VII. Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Willa Port 
O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel ośrodka.

 


Życzymy udanego pobytu!

Zobacz nasze pozostałe obiekty

Pokoje Gościnne

Helena

Pokoje i Apartameny

IZBA u Jędrusia

Pokoje i Apartamenty

Skrzypkowscy.pl

Apartamenty

Willa Port