Dom kilkadziesiąt metrów od plaży!

tel. 58 674 80 01, kom. 515 274 639

 

Regulamin

Pragnąc zapewnić wszystkim gościom korzystającym z naszych usług przyjazne warunki wypoczynku prosimy o dostosowanie się do niżej wymienionych postanowień:

 1. W pokojach mogą nocować tylko osoby, które opłaciły pobyt.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 w ostatnim dniu pobytu.
 4. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu.
 5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
 6. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi.
 7. Parking jest niestrzeżony.
 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco gospodarzowi pensjonatu.
 9. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody powstałe z ich winy.
 10. W przypadku zgubienia klucza, Goście wnoszą opłatę w wysokości 30 zł.
 11. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów /nie na zewnątrz/.
 12. Gospodarz pensjonatu może odmówić dalszego świadczenia usługi osobom, które zakłócają spokojny pobyt innym gościom poprzez głośne odtwarzanie muzyki lub inne niestosowne zachowanie.
 13. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel ośrodka.
 14. Wprowadzanie osób trzecich  na teren obiektu  po uprzednim powiadomieniu właściciela.


Życzymy udanego pobytu!

Regulamin rezerwacji noclegów w Izbie u Jędrusia
By wynajem pokoi stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych zamieszczonych na www.noclegiwkarwi.pl
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Izbą u Jędrusia a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.


II. Dokonanie rezerwacji i zasady płatności

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku .
 2. W dniu rozpoczęcia pobytu  Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 3. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.
 4. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta.
 5. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Za usługi dodatkowe nie objęte rezerwacją, płatności dokonuje się przy zamawianiu dodatkowych usług lub na koniec pobytu. Zapłata winna zostać dokonana gotówką.

III. Zmiany w rezerwacji

 1. Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszelkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Klienta rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Odpowiedzialność

 1. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego Lokal, przyjazd nie dojdzie do skutku lub pobyt ulegnie opóźnieniu czy skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste,) Klient zobowiązany jest do zapłaty

V. Warunki i zakres najmu apartamentów i pokoi

 1. Umowa zawarta pomiędzy Izba uJędrusia  a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem miejsc noclegowych. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz  sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu.
 2. Minimalny okres wynajmu wynosi 6 dni. Nie dotyczy: długich weekendów, okresu przed sezonem.
 3. Na życzenie Klienta wystawiamy  rachunki.

VI. Obowiązki Klienta i zakwaterowanie

 1. Zakwaterowanie następuje od godz. 15.00 w dniu przyjazdu wykwaterowanie  do godziny 10 rano w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 2. Przy pobraniu kluczy do Lokalu Klient okazuje dowód tożsamości.
 3. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na karcie meldunkowej. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub elektronicznie o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
 5. W pokojach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody właściciela.
 6. W przypadku zgubienia kluczy do pokoi lub drzwi wejściowych goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł za każdy klucz 
 7. W pokojach  obowiązuje czakaz palenia tytoniu (w przeciwnym wypadku grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł).
 8. Klienci zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w pokojach jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą w wysokości 1.000 zł).
 9. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 10. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 11. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 12. Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.
 13. Zasady porządkowe korzystania z danego Lokalu mogą być bardziej szczegółowo opisane w regulaminie porządkowym obowiązującym w danym Lokalu.

 

 

 

VII. Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Izba u Jędrusia

Zobacz nasze pozostałe obiekty

Pokoje Gościnne

Helena

Pokoje i Apartameny

IZBA u Jędrusia

Pokoje i Apartamenty

Skrzypkowscy.pl

Apartamenty

Willa Port